Blog

Korporátní pravidla dohánějí digitální dobu

Výbor stálých zástupců (COREPER) Evropské unie se koncem minulého roku usnesl na návrhu nových pravidel, která mají obchodním společnostem usnadnit komunikaci s veřejnými orgány. Cílem dokumentu je zejména přizpůsobit právo obchodních společností digitální době.

Navrhovaná směrnice má umožnit online zápis společností a poboček do veřejných rejstříků. Společnosti mají mít také možnost prostřednictvím elektronických prostředků ukládat listiny a další údaje do sbírky listin. Aby bariéry využívání online komunikačních kanálů byly co nejmenší, směrnice omezuje i výši poplatků za tyto služby. Žádný poplatek nesmí převyšovat skutečné administrativní náklady. 

Novinkou je i zavedení zásady „pouze jednou“, která znamená, že orgány veřejné moci od společností nemají vyžadovat stejné údaje více než jednou. Registry by si měly mezi sebou předávat společnostmi poskytnuté informace a zásada by měla platit napříč členskými státy EU. Umožnilo by to společnostem zřízeným podle práva jednoho členského státu založit svou pobočku v jiném členském státě, aniž by znovu musely dokládat stále stejné listiny a údaje. Obdobně by se změna údajů v rejstříku společnosti měla automaticky promítnout v rejstříku jiného státu, kde je registrovaná její pobočka.

Dokument dále počítá s přijetím nezbytných záruk proti podvodnému jednání v online prostředí. Důvěryhodnost listin a údajů ve vnitrostátních rejstřících poskytnutých elektronickými prostředky má být zajištěna online kontrolou totožnosti a právní způsobilosti jednajících osob. Způsoby online ověřování totožnosti jsou však ponechány na jednotlivých státech. Bude tedy na českých zákonodárcích, jaký systém ověřování zvolí.
Směrnice rovněž umožňuje členským státům ponechat podmínku zapojení právníků a notářů při zakládání společností. Členské státy by však měly vytvořit systém, který umožní jejich online zapojení. Návrh však ponechává členským státům možnost vyžadovat fyzickou přítomnost osob, u kterých existuje podezření z páchání podvodů. Rovněž se počítá s výměnou informací napříč Evropskou unii o osobách zbavených způsobilosti být členem statutárního orgánu. 

Lze očekávat, že záměrem Rady EU a Evropského parlamentu bude přijmout konečné znění směrnice do května 2019, kdy budou volby do Evropského parlamentu. Kdy se nová pravidla projeví i v českém právním řádu, závisí především na českém zákonodárci.