Poskytované služby

KPMG Legal poskytuje právní služby klientům ze všech odvětví a ve všech oblastech souvisejících s jejich podnikatelskou činností.

  Korporátní právo
 • Zakládání všech forem obchodních společností
 • Zakládání poboček tuzemských a zahraničních společností
 • Poradenství při restrukturalizaci a pro efektivnější fungování společností a koncernů
 • Úprava vztahů společníků a akcionářů (akcionářské smlouvy, joint venture)
 • Podpůrné služby pro běžný provoz společnosti (schvalování účetních závěrek, rozhodování o tom, jak naložit se ziskem či ztrátou)
 • Likvidace všech forem obchodních společností
Regulatorní problematika
 • Poradenství v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví
 • Poradenství v oblasti kapitálových trhů a kolektivního investování
 • Navrhování a realizace investičních struktur a investičních fondů
 • Asistence při zavádění směrnic a nařízení EU regulujících finanční trhy a instituce
 • Zastupování klientů při získávání oprávnění a licencí, zejména u České národní banky, a v dalších správních řízeních
 • Dlouhodobá spolupráce s Ministerstvem financí, Českou národní bankou, Asociací pro kapitálový trh ČR a dalšími profesními organizacemi
Transakční poradenství
 • Poradenství při prodejích a akvizicích majetkových účastí (share deal) či souboru majetku (asset deal)
 • Poradenství při přeměnách společností (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy) včetně přeshraničních fúzí
 • Příprava, revize a vyjednávání transakční dokumentace (smlouvy o převodu podílů či akcií)
 • Příprava veškerých korporátních dokumentů souvisejících s přeměnou včetně příslušného projektu
 • Navržení vhodného způsobu realizace transakce či přeměny
 • Kompletní právní audit (due diligence) společností či asistence při přípravě podkladů pro právní audit
 • Poradenství investorům při nastavení vzájemných vztahů v akcionářských smlouvách
Compliance
 • Komplexní podpora klienta ve všech oblastech compliance
 • Poradenství při zavádění a transformacích compliance oddělení a funkce compliance officera
 • Riziková analýza konkrétních hrozeb pro klienta
 • Nastavení a implementace funkčního compliance management systému
 • Příprava či revize interních předpisů a směrnic, reagujících na hrozící rizika
 • Podpora při interním vzdělávání a školení zaměstnanců a managementu
 • Nastavení kontrolních mechanismů ověřujících dodržování přijatých opatření
 • Zastupování klienta v řízeních před orgány veřejné správy
 • Ochrana oznamovatelů (Whistleblowing)
Právo @ technologie
 • Poradenství v oblasti práva duševního vlastnictví
 • Komplexní poradenství týkající se ochrany soukromí a osobních údajů
 • Inovativní technologie (big data, fintech, průmysl 4.0, internet věcí)
 • Příprava a vyjednávání IP/IT smluv (licenčních apod.)
 • Poradenství v oblasti regulace médií a telekomunikací
 • Ochrana průmyslového vlastnictví, obchodního označení a know-how
Pracovní právo
 • Příprava a revize pracovních smluv, smluv o výkonu funkce a interních předpisů zaměstnavatele
 • Právní služby související s ukončováním pracovního poměru
 • Podpora při kolektivním vyjednávání a komunikaci s odborovou organizací
 • Poskytování průběžného poradenství v otázkách pracovního práva a personalistiky
 • Právní služby při přechodu zaměstnanců mezi společnostmi
 • Poradenství ohledně zaměstnávání cizinců a přeshraničních prvků v pracovním právu
Veřejné zakázky a PPP
 • Poradenství při přípravě nabídek na veřejné zakázky / PPP (Public Private Partnership) včetně dokumentů prokazujících kvalifikaci
 • Poradenství v průběhu zadávacích řízení na veřejné zakázky
 • Příprava zadávací a smluvní dokumentace u veřejných zakázek
 • Zastupování klientů při podání a vyřizování námitek nebo v řízeních o přezkoumání úkonů zadavatele
Rodinné firmy a nástupnictví
 • Poradenství při nastavení správy a řízení podniku
 • Návrh variant řešení pro případ nenadálých událostí
 • Optimalizace majetkové struktury a zachování celistvosti majetku pro další generace
 • Poradenství ohledně rodinné a majetkové situace včetně investičního poradenství
Soudní a rozhodčí řízení
 • Kompletní poradenství ve sporných záležitostech, od právní analýzy nejefektivnějších možností postupu až po případné soudní řízení
 • Asistence při mimosoudním vyjednávání a řešení sporů
 • Zastupování ve všech typech řízení u civilních a rozhodčích soudů včetně mezinárodních arbitráží
 • Asistence a zastupování v exekučních a insolvenčních řízeních
Daňové litigace
 • Zastupování při daňových kontrolách včetně přípravy a podání opravných prostředků proti rozhodnutím správce daně
 • Podpora při jednání s finančním úřadem
 • Příprava správních žalob a kasačních stížností a zastupování před správními soudy
 • Příprava ústavních stížností a zastupování před Ústavním soudem a Soudním dvorem Evropské unie
Nemovitosti
 • Právní prověrky nemovitostí
 • Poradenství při nákupu a prodeji nemovitostí
 • Strukturování a financování nemovitostních projektů, včetně využití investičních fondů
 • Poradenství při vyjednávání a uzavírání nájemních smluv jak na straně pronajímatelů, tak nájemců
 • Právní poradenství v oblasti stavebního práva