Blog

Novela přináší čichovou ochrannou známku a další novinky

S plánovanou účinností od 1. ledna 2019 se projednává velká novela zákona o ochranných známkách. Bude-li přijata, zásadním způsobem změní systém ochranných známek v České republice. Novela přináší celou řadu novinek. Například odpadne nutnost grafického vyjádření přihlašované známky a Úřad průmyslového vlastnictví nově nebude automaticky zamítat přihlášky známek shodných se známkami již zapsanými.

Podle současné definice ochranné známky platí, že jakákoli ochranná známka musí být schopná grafického znázornění. Označení, která takového znázornění schopná nejsou, úřad nezapíše. Příští rok by to však již mělo být možné. Jak uvádí důvodová zpráva k novele: „Nově navrhovaná definice neomezuje přípustné prostředky vyjádření na grafické nebo vizuální, ale otevírá možnost zapsat ochranné známky, které mohou být vyjádřeny dostupnými technologickými prostředky.“ Volbu konkrétních technologických prostředků pro vyjádření známky pak novela nijak neomezuje a nechává ji zcela na přihlašovateli známky.

Nedotčena samozřejmě zůstává možnost registrovat tradiční slovní, grafické nebo kombinované známky. Nově však půjde registrovat např. 3D známku, známku zvukovou, pohybovou, audiovizuální či dokonce známku holografickou. Takové známky budou typicky vyjádřeny v souborech typu JPEG, MP3 nebo MP4. Vyloučena dokonce není ani ochranná známka čichová nebo chuťová, u nichž je však problém s jejich vyjádřitelností. Zajímavostí ovšem je, že čichová známka již registrovaná byla, šlo o „vůni čerstvě posekané trávy“, která byla zachycena tenisovými míčky. Nejednalo se sice o známkou českou či evropskou, ale zjevně xistuje cesta, jak čichovou ochrannou známku vyjádřit a nechat registrovat.

Další zásadní změnou v oblasti ochranných známek je změna v odmítání zápisu označení, které je shodné s již zapsanou známkou pro stejné výrobky nebo služby. Doposud platí, že pokud někdo navrhne zápis známky, jež bude identická s již registrovanou známkou, pro stejné výrobky nebo služby, úřad takovou přihlášku sám odmítne. Vlastník tak nemusí monitorovat přihlašované známky a může se spolehnout na řádný postup úřadu.

Od ledna 2019 však už takto úřad postupovat nebude a bude na každém vlastníkovi ochranné známky, aby sledoval, zda není navrhován zápis známky shodné s jeho již registrovanou známkou. Shodnost navrhované známky se starší známkou bude i nadále překážkou jejího zápisu, ale nově pouze na návrh vlastníka oné starší známky. Pokud vlastník starší známky včas nevznese námitku, úřad navrhovanou známku zapíše, i když se se starší již zapsanou známkou shoduje.

Každému vlastníkovi ochranné známky proto lze jednoznačně doporučit, aby pravidelně monitoroval zveřejněné přihlášky nových ochranných známek a mohl tak včas reagovat na případnou přihlášku známky, která se shoduje s jeho starší známkou.

Novela samozřejmě obsahuje řadu dalších, již méně významných změn, např. nové právo vlastníka známky bránit v přepravě výrobků z třetích zemí do České republiky, pokud takové výrobky neoprávněně zasahují do jeho ochranné známky, nebo nové ustanovení výslovně umožňující vlastníkovi známky zakázat užívání známky jako název společnosti. 

Účinnost všech změn je plánovaná na 1. ledna 2019. Vzhledem k tomu, že změny vycházejí z evropské směrnice, která musí být do českého právního řádu přenesena do 14. ledna 2019, předpokládáme, že tento termín účinnosti se bude český zákonodárce snažit dodržet.