Blog

Parlament přijal adaptační zákon k GDPR

Na sklonku minulého roku schválila Poslanecká sněmovna návrh adaptačního zákona k evropskému nařízení GDPR. Senát ho ale vrátil zpět s pozměňovacími návrhy. Minulý týden se jím sněmovna zabývala znovu a nakonec jej schválila ve znění navrhovaném Senátem.

Senát navrhoval zejména vypustit z návrhu pravomoci Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) v oblasti práva na informace. Podle původního znění návrhu měl být ÚOOÚ ústředním orgánem státní správy nejen pro oblast osobních údajů, ale také pro oblast práva na informace. Tato pravomoc byla do návrhu zákona implementována pozměňovacím návrhem v průběhu legislativního procesu. Důvodem pro rozšíření pravomocí ÚOOÚ bylo jednak ulehčit příslušným nadřízeným orgánům státní správy a jednak sjednotit výklad zákona o svobodném přístupu k informacím. ÚOOÚ by podle navrhovatele byl z tohoto pohledu nejvhodnějším orgánem, protože právě kolize práva na ochranu osobních údajů a práva na informace je typickou otázkou při řešení sporů v oblasti poskytování informací. Senát však tento návrh nepodpořil a Poslanecká sněmovna mu dala nakonec za pravdu a pravomoc v oblasti práva na informace ÚOOÚ nepřiznala.

Na návrh Senátu pak nebude možné uložit orgánům veřejné moci a veřejným subjektům usazeným v ČR žádné správní pokuty za porušení GDPR. Nerovnost mezi veřejnoprávními a soukromoprávními subjekty tak bude v tomto ohledu značná, jelikož sankce za porušení GDPR mohou být velmi vysoké.

Spolu s návrhem nového zákona o zpracování osobních údajů byl projednáván a schválen také návrh zákona, kterým se mění některé další zákony v souvislosti s přijetím zmíněného zákona o zpracování osobních údajů. Ten upravuje zejména zpracování osobních údajů pro účely plnění úkolů prováděného ve veřejném zájmu, přičemž upravuje detaily a specifika zpracování osobních údajů ze strany jednotlivých složek veřejné správy.

Oba návrhy zákonů nyní čekají na podpis prezidenta.