Blog

Průlom u žalob na online porušení ochranné známky

Začátkem září vydal Soudní dvůr Evropské unie rozhodnutí týkající se soudní příslušnosti v případech internetového porušování ochranné známky EU. Nařízení upravující evropské ochranné známky umožňuje žalovat rušitele tam, kde k porušení došlo nebo hrozí, že dojde. Dosud však nebylo jasné, jak takové místo určovat v situacích, kde k porušení práv ke známce dojde online. Nové vodítko přinesl rozsudek označovaný jako AMS Neve.

Základní pravidlo pro určení příslušnosti soudu ve věci porušení práv ochranných známek EU mluví jasně – rušitele lze žalovat v místě jeho bydliště či sídla, případně pobočky. Tento postup ale nemusí být vždy nejpraktičtější. Za všechny lze jmenovat například poměrně běžný případ prodeje padělaného zboží na území státu, kde distributor nemá své sídlo. Pro takové situace zavedl evropský zákonodárce alternativní možnost podání žaloby u soudu či soudů členského státu, na jehož území k porušení známky došlo nebo pravděpodobně dojít může.

V případě fyzického prodeje padělaného zboží není s určením místa porušení ochranné známky problém. V případě online prodeje se však objevovalo několik výkladových přístupů a víceméně všichni čekali na vyjádření lucemburského soudního dvora ve zmiňovaném případě. Podle SDEU jsou kritériem pro určení území, kde dochází k porušení známky v případě online prodeje, podnikatelé a spotřebitelé, kterým jsou reklama a nabídka prostřednictvím internetové stránky určeny. To znamená adresáti takové reklamy a nabídky. Určení obsahu internetové stránky veřejnosti konkrétního členského státu musí pak vyplývat přímo ze stránky samotné. Stránka sama odkazuje na veřejnost členského státu, ceny na stránce jsou uvedeny v národní měně, stránka má národní doménu nejvyšší úrovně daného členského státu atp.

Poškozený - žalobce má tedy pro uplatnění svých práv možnost si vybrat, u jakého soudu žalobu podá. Musí být ale opatrný, zvolením příslušného soudu určuje zároveň rozsah nároků, kterých se může domáhat. Pokud bude poškozený žalovat u soudu v místě sídla škůdce, může se domáhat nároků ve vztahu k celému území Evropské unie. Pokud si však vybere soud v místě porušení známky, může se domáhat nároků pouze ve vztahu k danému členskému státu.

Taktickou výhodou může být podání žaloby na všech místech porušení známky zvlášť, nedojde zde ke vzniku tzv. překážky věci zahájené, bude moci každý ze soudů ve věci samostatně rozhodnout. Výhodou tohoto postupu může být posouzení případu soudem členského státu, na jehož území je dostupná internetová stránka a jejímž prostřednictvím jsou porušována práva z ochranné známky. Takový soud má objektivně nejlepší předpoklady pro posouzení toho, zda k porušení ochranné známky v tomto členském státě skutečně došlo a jaké nároky poškozenému z takového porušení plynou.